FÖRSKOLAN HIPPOKRÉNE

loading...

Vår förskola har tre avdelningar med vardera 19 barn i åldern 1-5 år. På varje avdelning arbetar tre heltidsanställda pedagoger. Vår gård som omger förskolan är funktionell med lekredskap, träd och buskar. I förskolans närområde finns det mycket grönska och flera lekplatser att tillgå. Vi har också tillgång till två minibussar.

Ett av våra mål, som genomsyrar all vår verksamhet, är att barnen ska utveckla ett rikt och nyanserat språk. För att kunna göra det tycker vi att kommunikation är den bästa metoden. Vi samtalar med barnen och benämner ord och företeelser. Att läsa böcker för barnen, spela spel m.m. är, förutom arbetet med våra Verktyg, aktiviteter som utvecklar barnens språkkunskaper.

Hela vår verksamhet utgår från Läroplan för förskolan Lpfö 98/10.

ÖPPETTIDER
Mån - Fre 06.00 - 18.00
KONTAKT
042-162144
hippokrene@outlook.com

Vi på Förskolan Hippokréne/Fantasins källa vill möta varje barns/förälders behov och förväntningar genom att stimulera och skapa förutsättningar för ett kreativt kunskapsinhämtande.

Vi vill med bilden, formen, rörelsen, musiken och dramat som verktyg stimulera och utveckla barnets alla uttrycksmedel till användbara kunskaper och färdigheter.

Våra verktyg

Pedagogiskt drama

Med dramalekar vill vi stärka barns självkänsla, självtillit och utveckla deras fantasi. Vi arbetar mycket för att barnen ska tro på sig själva och våga tro på sina åsikter. Därigenom kan barnen sedan utveckla känsla för empati samt förmågan till samarbete. 

Musik

Musiken stimulerar motoriken, språket, ökar självförtroendet och skapar glädje. Genom att barn aktivt deltar i sång, musik och rörelse utvecklas hela barnet och grunden läggs för dess inlärningsförmåga. Detta ger i sin tur trygga och självsäkra barn, Sång och musik når över alla språk och kulturer. Musiken har inga gränser.

Bild och form

Genom att arbeta med bild och form vill vi stimulera barns nyfikenhet, skapar- och berättarglädje. Bildspråket är viktigt för barns självkänsla och deras förmåga att uttrycka sig. Med bild och form vill vi även utveckla barns fantasi och kreativitet.